Algemene voorwaarden (AV)

Opmerking: tekst automatisch vertaald van origineel,
u kunt de originele inhoud vinden: https://www.kfzpix.de/agb.php

Algemene voorwaarden (AV) Status 07.03.2019 Rickim Elektronik GmbH

Servicevoorwaarden

Voor de zakelijke relatie tussen het bedrijf Rickim Elektronik GmbH - hierna "ondernemer" - en de klant - hierna "klant" - zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in hun huidige versie.

§ 1 Toepassingsgebied en algemene informatie

(1) Behoudens individuele afspraken en overeenkomsten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden, zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen de ondernemer en de klant. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken.

(2) De klant is een consument voor zover hij de overeenkomst sluit voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Reparatieopdrachten

(1) De ondernemer is een in het ambachtsregister van de Ambachtskamer van Aken ingeschreven automobielspecialist voor automobieltechniek, gespecialiseerd in de reparatie en het onderhoud van elektronische componenten van motorvoertuigen. Hij biedt reparaties aan voor alles wat met auto-elektronica te maken heeft. Reparatieopdrachten van de klant worden mondeling, telefonisch, per e-mail, fax en schriftelijk aanvaard.

(2) Het invullen van het bestelformulier is niet bindend voor de klant. Pas na ontvangst van het defecte onderdeel samen met de bestelling, die plaatsvindt met inachtneming van de vereisten voor het plaatsen en interpreteren van de bestelling in de zin van § 3 van deze algemene voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand en wordt de ondernemer in gebruik genomen om de reparatie uit te voeren.

§ 3 Orderplaatsing en orderinterpretatie

(1) Alvorens de bestelling te plaatsen, zal de ondernemer de klant vragen naar fouten of de gevolgen daarvan en de klant de juiste informatie verstrekken. Als de ondernemer de fout dan al kan toewijzen, zal hij de klant een verwachte reparatieprijs geven. Indien dit volgens de informatie en de technische omstandigheden niet mogelijk is, stelt de klant een kostenlimiet voor een eventuele reparatie voor de ondernemer. In principe zal de klant de ondernemer eerst een zogenaamde testopdracht geven om de fout vast te stellen en een forfaitair testtarief af te spreken. De klant dient dit af te stemmen met de ondernemer voordat het pakket wordt verzonden voor het defecte apparaat.

(2) Het testtarief wordt alleen door de ondernemer in rekening gebracht als een ingestuurd apparaat niet kan worden gerepareerd of de fout niet kan worden gelokaliseerd of de klant ondanks het uitvoeren van de reparatie geen bestelling plaatst.

(3) Na ontvangst van het apparaat en het uitvoeren van de test zal de ondernemer de klant op de hoogte stellen van de fout en informatie verstrekken over de duur en kosten van de reparatie. De klant zal dan aan de ondernemer laten weten of hij akkoord gaat met de reparatie onder deze voorwaarden.

(4) Indien de ondernemer tijdens de reparatie vaststelt dat de reparatie niet kan worden uitgevoerd tegen de overeengekomen kosten als gevolg van verdere gebreken die niet vooraf te voorzien en identificeerbaar waren, moet de toestemming van de klant voor de verdere uitvoering van de reparatie worden verkregen. In dat geval kan de ondernemer de werkzaamheden onderbreken en verdere reparaties afhankelijk stellen van het afgeven van een nieuwe schriftelijke opdracht door de klant.

(5) Indien de klant weigert de reparatie tegen de door de ondernemer opgegeven meerkosten voort te zetten, is hij verplicht de tot dan toe gemaakte kosten aan de ondernemer te vergoeden. In dit geval heeft de klant geen recht om het bedrijf het apparaat in zijn oorspronkelijke staat te laten terugbrengen. Voor het overige bestaat een aanspraak hierop slechts voor zover de klant hier uitdrukkelijk om vraagt ​​tegen vergoeding van kosten.

(6) Indien het voorwerp van de bestelling niet binnen 14 dagen na het afhaalverzoek wordt opgehaald, kan de ondernemer na het verstrijken van deze termijn een redelijke opslagvergoeding in rekening brengen of kan het apparaat op kosten van de klant worden afgevoerd. Indien de afhaling niet later dan 2 maanden na het afhaalverzoek plaatsvindt, vervalt de verplichting tot verdere opslag en eventuele aansprakelijkheid voor licht nalatige beschadiging of vermissing. De betalingsverplichting van de klant uit de vorige reparatie of kostenbepaling blijft van kracht, ook nadat het reparatie-item is verwijderd. De verwijderingskosten moeten nu worden toegevoegd.

§ 4 Garantie (Gewährleistung)

(1) Op alle uitgevoerde reparaties en geïnstalleerd reparatiemateriaal bestaat een garantieclaim (Gewährleistung) binnen een termijn van:

  • Pixelfout reparatie BMW E38, E39, E53, Mercedes W202, W208, W210, W163 - 2 jaar garantie (Gewährleistung)
  • CLK W209 snelheidsmeter - naald van de snelheidsmeter zit vast / zit vast - 2 jaar garantie (Gewährleistung)
  • CLS C219 snelheidsmeter snelheidsmeter - naald van de snelheidsmeter zit vast - 2 jaar garantie (Gewährleistung)
  • Snelheidsmeter E klasse W211 - naald van de snelheidsmeter zit vast - 2 jaar garantie (Gewährleistung)

(2) De garantieperiode (Gewährleistung) voor alle andere reparaties is 1 jaar. De garantie (Gewährleistung) is alleen van toepassing op de uitgevoerde reparaties en het aangebrachte materiaal. De garantieperiode begint bij aanvaarding van het werk. Als aanvaarding van het werk wordt beschouwd het ophalen van het apparaat of het in ontvangst nemen van het apparaat en volledige betaling door de klant. Het apparaat wordt ook geacht te zijn geaccepteerd indien het bedrijf de klant een redelijke termijn voor acceptatie heeft gesteld na voltooiing van het apparaat en de klant de acceptatie binnen deze termijn niet heeft geweigerd met vermelding van ten minste één defect. Indien de klant een consument is, gelden de rechtsgevolgen alleen indien de ondernemer de klant, tezamen met het verzoek tot acceptatie, op de hoogte heeft gesteld van de gevolgen van een aanvaarding die niet is verklaard of is geweigerd zonder opgave van gebreken; de kennisgeving moet in tekstvorm zijn.

(3) Er bestaat een garantie-uitsluiting (Gewährleistung) van het apparaat:

  • als het garantiezegel (Gewährleistung) is verbroken
  • voor storingen veroorzaakt door schade, verkeerde aansluiting of verkeerde bediening door de klant
  • bij fouten als gevolg van mechanische of elektromechanische overbelasting van de onderdelen, chemische of atmosferische invloeden
  • Schade veroorzaakt door de klant, bijv. gebrekkige zelfinstallatie
  • in geval van schade veroorzaakt door overmacht, b.v. B. Blikseminslag
  • Uitgesloten van garantie (Gewährleistung) zijn alle slijtdelen, zoals lampen (gloeilampen).

§ 5 Aansprakelijkheid

(1) De ondernemer is, behalve in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover de ondernemer, zijn wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende werknemers of andere plaatsvervangende agenten zich schuldig maken aan opzet of grove schuld. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is de ondernemer aansprakelijk voor elk verwijtbaar gedrag van zijn wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of andere plaatsvervangende agenten. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Aansprakelijkheid voor vergoeding van indirecte schade, in het bijzonder voor gederfde winst, bestaat alleen in geval van opzet of grove schuld van wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende medewerkers of andere plaatsvervangende agenten van de ondernemer. Afgezien daarvan is de aansprakelijkheid van de ondernemer uitgesloten.

(2) De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid jegens ondernemers of consumenten gelden niet bij aanvaarding van uitdrukkelijke garanties door de ondernemer en bij schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals bij dwingende wettelijke regelingen .

§ 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. De klant ontvangt een factuur met btw.

(2) Reparatiefacturen dienen bij afhaling contant te worden betaald. Bij pakketverzending geschiedt betaling onder rembours / vooruitbetaling / overschrijving.
Andere betalingsmodaliteiten worden alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen in speciale overeenkomst overwogen.

§ 7 Verlengd pandrecht van de ondernemer

De ondernemer heeft recht op een contractueel pandrecht op het voorwerp van de bestelling dat op grond van het contract in zijn bezit is gekomen vanwege zijn vordering uit de bestelling. Het contractuele pandrecht kan ook geldend worden gemaakt voor vorderingen uit eerder uitgevoerde werkzaamheden, leveringen van reserveonderdelen en andere diensten, voor zover deze verband houden met het onderwerp van de bestelling. Voor andere vorderingen uit de zakelijke relatie geldt het contractuele retentierecht alleen als deze vorderingen onbetwist of juridisch bindend zijn.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Wat betreft de reserveonderdelen enz. die tijdens reparaties zijn geplaatst niet-essentiële onderdelen zijn geworden, behoudt de ondernemer de eigendom van deze zaken totdat alle vorderingen van de ondernemer uit de overeenkomst zijn voldaan. Indien de klant met betaling in gebreke is, kan de ondernemer eisen dat de klant het gerepareerde artikel terugzendt met het oog op het verwijderen van de geplaatste onderdelen. De klant draagt ​​de kosten die in dit verband worden gemaakt. Indien de reparatie door de klant is uitgevoerd, heeft de klant de ondernemer

§ 9 Contractteksten

De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen in de interne systemen van de ondernemer. De klant kan de algemene voorwaarden te allen tijde inzien in zijn klantenaccount. De orderbevestiging en de voorwaarden worden per e-mail naar de klant gestuurd. Na afronding van de bestelling zijn de gegevens van de bestelling om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet.

§ 10 Gebruik van de opgeslagen gegevens, gegevensbescherming

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van (persoons)gegevens leest u in ons privacybeleid.

§ 11 Droit de rétractation pour les consommateurs

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Rickim Elektronik GmbH, Am Langen Graben 17a, 52353 Düren) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Post: Rickim Elektronik GmbH Am Langen Graben 17 a 52353 Düren

Fax: 02421 2085522

E-Mail: [email protected]

U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkope standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons (Rickim Elektronik GmbH, Am Langen Graben 17a, 52353 Düren) retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Na verbreking van het garantiezegel en/of codering van regeleenheden verliest de klant de aanspraak en het gebruik van het herroepingsrecht.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Op:

Rickim Elektronik GmbH

Am Langen Graben 17a

52353 Düren

Email: [email protected]

– Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

– Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Einde herroeping

§ 12 Slotbepalingen

(1) De contracttaal is Duits.

(2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant, met uitzondering van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op consumenten voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument gewoonlijk verblijft, niet aan de klant wordt ingetrokken.

(3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen de klant en de contractant de maatschappelijke zetel van de contractant. Dit geldt ook als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft, of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

(4) Aanvullingen op of wijzigingen van het contract, inclusief deze voorwaarden, dienen in ieder geval schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de wijziging van dit artikel.

(5) Voor zover een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwerkzaam is, blijven de overige bepalingen onaangetast. De niet-effectieve bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die op rechtsgeldige wijze de betekenis en het doel van de niet-effectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes in de regelgeving.


Opmerking over alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO en artikel 36 VSBG:

LDe Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ We zijn niet verplicht en principieel niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Opmerking: tekst automatisch vertaald van origineel,
u kunt de originele inhoud vinden: https://www.kfzpix.de/agb.php

 _i/_data//pl-agb-.inc